Vergadering 30 september Silvester Bernadette

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING WijkRaad Helmond Oost OP MAANDAG 30 SEPTEMBER  2019, AANVANG 19.30 UUR. 

Locatie : Silvester Bernadette School 

Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Tonnie van Stiphout is een nieuw lid van de WijkRaad en de beoogde nieuwe penningmeester. Zij heeft een bewonerscommissie opgezet in de Zoutmanstraat.

Professionals
Mohammed Henjaly is de opvolger van Huub/Frank als buurtbeheerder  bij Woonpartners. Tel. 0492 793841, is doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon. Zijn email adres is m.henjaly@woonpartners.nl

Thijs van Doorne is sinds drie maanden Jongerenwerker bij de LEV-groep. Hij is bezig  contact te maken met jongeren, veel via scholen. Waar liggen de behoeftes, kunnen we samen activiteiten opzetten et cetera?
Zijn telefoonnummer is 06 48129489 (bijvoorbeeld voor overlast). Zijn email adres is thijs.vandoorne@levgroep.nl

Jos Couwenberg is wijkadviseur vanuit de gemeente Helmond voor Helmond Oost. Hij heeft Frank Rietveld opgevolgd.  Vragen die voor gemeente zijn, kunnen via hem gesteld worden.
Het snelst is zaken te melden via de website van de gemeente Helmond.
Zijn email adres is j.couwenberg@helmond.nl

Hennie de Gooijer is wijkmanager Helmond in dienst van het ondernemersfonds. Dat betreft niet alleen bedrijven maar iedereen die ozb betaalt ook scholen en gezondheidsinstellingen.

Monique is directeur van de Sylvester-Bernadette school. De school werkt veel samen met andere instanties. De kinderen van groep 8 halen wekelijks vuil op rond de school.
De voorzitter dank haar voor de gastvrijheid en maakt van de gelegenheid gebruik te melden dat Monique deze week 25 jaar in het onderwijs zit.

De locatiemanager van de speelzaal die zorgt voor voor- en naschoolse opvang, wil graag een bijdrage leveren. Veiligheid en samenwerken zijn belangrijk.

Henry van Hout is wijkadviseur bij Woonpartners .

Frank Vermeren is voor 90% vertrekkend wijkbeheerder Helmond Oost. Naar zijn mening leeft er genoeg in deze wijk.

Joke Polak is een collega van Jos bij de gemeente Helmond. Zij is bezig drie wijken te bezoeken om te kijken wat de wijk (vooral de kinderen) nodig heeft. Daarbij wordt samengewerkt met Jibb, LEV e.d.
Op 28 mei is een bijeenkomst georganiseerd over kinderspeelmiddagen, daarbij zijn gesprekjes met kinderen aangegaan.
Voor iedere wijk wordt een wijkspeelplan gemaakt. Deze worden aan het eind van jaar samengevoegd en op de website geplaatst.
In iedere wijk komt een aantal accenten, het gaat om centrale plekken dus niet specifiek voor een bepaalde leeftijd. Beweegroutes kunnen speelroutes worden, veilig naar school e.d..
De focus is niet langer gericht op speeltoestellen. Het gaat vooral om meer variatie en uitdaging. Prioriteit in Helmond Oost is de groengordel, deze ligt centraal in dewijk en kan aantrekkelijker worden gemaakt. Het plein van de Goede Herderschool kan vergroend worden, ook het terrein naast deze school kan beter functioneren.
In de komen vier jaar worden het Hortensiapark en het Admiraal de Ruyterplein aangepakt.
De voorzitter merkt op dat er al veel activiteiten in het Hortensiapark zijn. De Bloemenbuurt kan qua speelgelegenheden wel wat meer gebruiken.
Op de ruimte voor de flats zou iets voor kinderen neergezet kunnen worden. Er zijn steeds meer gezinnen met kinderen en de ouders willen de kinderen graag voor de deur houden. Deze terreinen zijn niet van de gemeente maar van Woonpartners.
Joke neemt de opmerkingen mee.
In de Groengordel Karel Doormanlaan zou een drinkpunt gemaakt kunnen worden. Er komen veel fietsers langs en er spelen veel kinderen.
Joke verwijst naar de website helmond.nl/speelruimte.

Werkgroep verkeer
De voorzitter merkt op dat de werkgroep  nieuw leven ingeblazen zou moeten worden.
Er is nu niets te melden. Het email adres is  werkgroepverkeer@swrho.nl ideeën kunnen daar gemeld worden. Dit  email adres zou in Info Oost geplaats moeten worden.
Jos wijst er op dat meldingen  via de werkgroep meer body krijgen dan individuele meldingen of vragen.

Op het fietspad staan borden op verkeerde plaatsen of er staan geen borden, er zijn veel brommers. Er spelen veel kinderen, maar er wordt niet gehandhaafd.  Dit speelt op meer plaatsen. Veel verkeer rijdt te hard.
Jos kent de meldingen niet.
Jos merkt op dat het vooral gaat om gedragsproblemen. Er moet worden gezocht naar slimme oplossingen om de snelheid te beperken.
Er zijn 4 boa's in Oost incl. Rijpelberg en Brouwhuis. Ze zijn wel uitgenodigd maar nog niet gekomen.

Groet & Ontmoet Festival 2020
De voorzitter wordt voorzitter van het festival om een brug te slaan tussen de WijkRaad en het festival. De bedoeling is om in januari met de organisatie te beginnen. Er worden nog mensen gezocht uit de wijk die mee willen organiseren. Zij kunnen zich melden bij de WijkRaad.
Er waren geen inschrijvingen voor de zeskamp. Er zijn veel sportieve clubs in de wijk die hun eigen activiteiten hebben. Het is wellicht beter terug te gaan naar het oude concept.

WAP
Ons kent Ons
In eigen woonomgeving koffie drinken. Met LEV een keer in de maand met vlag koffie drinken. Flyeren in de directe omgeving.

Groene Gerritjes
Paul is ziek. Niet alleen zwerfvuil verwijderen, maar ook gemeentelijke tuinen bijhouden. Gemeentelijk groen zou vaker bijgehouden moeten worden. Er zijn 20 vrijwilligers nodig voor  de hele wijk.
De  voorzitter stelt voor te beginnen met zwerfvuil, dan is er al iets gewonnen. De gemeente zorgt voor zakken en grijpers, die moeten dan wel gebruikt worden.
Paul zou het verder uitwerken.

Mooiste straat van Helmond Oost
Wedstrijd organiseren.
Niet alles is een succes, toch blijven proberen.


Mannen met pannen / Multi Cultureel koken met een sociale knipoog
Eind juli is met 10 mannen een kookavond georganiseerd. Vier uur gekookt. Herhaling eenmaal in de twee maanden. Dit is afgestemd met Oro. Max 20 personen.
Multi culti koken is voor mannen en vrouwen.

21 september Wijkbezoek College B & W en de gemeenteraad
Het speerpunt lag op ontwikkelingen en positieve zaken.  Het was een leuke en mooie dag, de moeite waard.

Bomen snoeien langs de Aa. Dit is geen zaak van de gemeente maar van het Waterschap.
Woonpartners gaat met bewonerscommissies aan tafel over onderhoud.

28 en 29 september Burendag
Geslaagd.

Opening G&O Praatcafé opening vanaf 2 oktober
Platform van mensen die ervaringsdeskundige op eigen gebied zijn. De voorzitter bakt muffins.  Maandag woensdag en vrijdagochtend, Op woensdag is er een uur sport.

Leger des Heils Domus
vervalt.

Oproep aspirant leden WijkRaad Helmond Oost
Het bestuur is nog steeds op zoek.
De voorzitter stopt in februari. Betrokkenheid wordt wel vastgehouden.
De bestuursleden die aftreden worden vrijwilliger.

Notulen
Vastgesteld.

Rondvraag
Broekwal stortplaats. Steeds meer koeriersbussen, brengt onenigheid in de buurt. Met de fiets moet je over de stoep.
587362 is het telefoonnummer van Jos

AED – niets meer van gehoord. Aantal vrijwilligrs heeft zich opgegeven.
Voorzitter komt er op terug.
Aan de achterkant van Oro hangt een AED.

Woonpartners is op zoek naar twee vrijwilligers die op 10 oktober in Rozenhof spullen willen  innemen in het kader van duurzaamheid.  Mensen die iets inleverenkrijgen een gadget. Woonpartners zorgt ervoor dat de ingeleverde spullen gerecycled worden.

Gerrie vraag wanneer  de bloembakken worden gevuld. In oktober, de planten zijn besteld.

Gerrie vraagt naar de stand van zaken betreffende het winkelcentrum.
Het winkelcentrum krijgt eind oktober een nieuwe luifel.  Als Lidl klaar is volgt waarschijnlijk de Trekpleister, daarmee is nwinkelcentrum gevuld.
Boomstronken Geysendorferstraat.  Hennie neemt dit op met Jos.

Bloembak van Linschoten straat wordt door de WijkRaad gevuld.

Van Linschotenstraat bij Swift veel last van hangjongeren. Contact opnemen met jongerenwerker.

Azalealaan bloemist gaat naar Straakven, de slager is gestopt, Jumbo gaat waarschijnlijk ook weg.

Sluiting
Op 18 december in De Lier de afsluitende bijeenkomst voor 2019.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.