Vergadering 1 juli 2019 De Goede Herder

 VERSLAG  OPENBARE VERGADERING WIJKRAAD HELMOND OOST OP MAANDAG 1 JULI, AANVANG 19.30 UUR. 

Locatie : De Goede Herder School Montgolfierstraat 

1. Opening.De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Hij bedankt de Goede Herder School voor de gastvrijheid.

2. Professionals. Jos is sinds enkele maanden wijkadviseur van de gemeente Helmond. Hij complimenteert de WijkRaad met het feit dat de nieuwe website actief is.Hij krijgt wel vragen op verkeersgebied. Dat is wellichtiets voor de werkgroep verkeer. Dee werkgroep is slapend. Wellicht zijn er mensen geïnteresseerd om deel te nemen. Hartslag.nu is een app waar alle AED's in Helmond op staan.Paul: Woonpartners is bezig met energetische maatregelen in de wijk. Bewoners rond de Henri Dunanttunnel zijn aangeschreven over wat er de komende jaren aan onderhoud aan deze woningen wordt gedaan.In Straakven zijn iets te veel grote eengezinswoningen dus wordt een aantal verkocht.Volgend jaar start een proefproject gasloos in Straakven. Mensen kunnen kiezen voor gewone renovatie of gasloos.Eind van het jaar wordt gestart met de flat aan het Lindberghplein Er komen tijdelijke woningen, dit zijn prefab tiny houses.Er wordt gevraagd wat er in Moskou gaat gebeuren. Daar wordt nog over nagedacht. Zodra een en ander bekend is zullen de bewoners worden geïnformeerd.De Duco flats kunnen naar gasloos. Er wordt alleen op gas gekookt. Het gasgebruik is dus vrij laag, maar het vastrecht is hoog. In Helmond Oost (incl. Rijpelberg en Brouwhuis) zijn vier boa's actief. Alex is coördinator. Meldingen kunnen gestuurd worden naar Toezicht en handhaving.Door hoog onkruid zijn personenauto's onzichtbaar. Melden via de site van de gemeente Helmond, eventueel met foto. Dit werkt goed.Frank is tijdelijk wijkbeheerder Woonpartners Oost en Noord, hij vervangt Huub.Als de vacature definitief is Is ingevuld wordt ook de bijdrage aan Info Oost weer opgepakt.

3. Verslag vorige vergadering d.d. 18 april 2019.Er zijn geen op-of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mail Voorzitter Wijkhuis de Lier betreffende eerdere notulen N.a.v. vorige notulen, met name de opmerking dat de Lier weinig zou doen voor kinderen. De Lier doet veel voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Voor 14-18 jarigen zijn er minder activiteiten.

5. Groet & Ontmoet Festival 2019Gerard: voorheen stonden er kraampjes op het  veld, hij wil mensen meer in beweging krijgen en daarvoor een zeskamp organiseren. Buurtbewoners kunnen onderling met elkaar strijden in groepjes van 6 tot 8 mensen vanaf 12 jaar. Zo leer je elkaar beter leren kennen op een sportieve manier.Binnenkort wordt een flyer verspreid met informatie om groepen aan te melden. Groet & 

Ontmoet vindt plaats op zondag 1 september.Voor kinderen wordt veel gedaan, deze keer is de manifestatie meer gericht op wat oudere wijkbewoners,In een groep moeten minimaal twee mensen die wonen, werken of studeren in Helmond Oost deelnemen. De start is om 12.00 uur. Het einde rond 17.00/18.00 uur, wellicht blijven mensen  wat langer hangen. Er is geen band,maar wel muziekWijkRaad Helmond Oost.nl is de nieuwe site met informatie over vergaderdata, notulen openbare vergaderingen, bestuur etc.

6. Wijk ACTIE PLAN (WAP) 2019 –2020. Eventuele voorstellen graag mailen naar info@swrho.nl ofvoorleggen tijdens de vergadering Kan het, is het betaalbaar, zijn er mensen die mee werken,Ons kent ons, voor nieuwe mensen in de wijk, koffiekar gebruiken.28 september burendag op straatniveau organiseren. Er is subsidie mogelijk van het Oranjefonds.Woonpartners heeft er ook een potje voor (huurhuizen). Veiligheid in de wijk. Snelheid wordt niet gehandhaafd. Dit is een zaak die de werkgroep verkeer met de gemeente kan opnemen.De Schoonste straat van Oost. Opruimdag grijs en/of groendag, Evt. op 28 september. Plan maken, wie kan zorgen voor containers e.d. Woonpartners, gemeente,Zwerfvuil is ieders verantwoordelijkheid. Als het schoon is wordt er minder bij gegooid.Groepje groene Gerritjes. Een dag in de week. Gereedschap en dergelijke van gemeente, Woonpartners en/of wijkraad.Koken, een keer in de maand voor alleenstaanden een goede en gezonde maaltijd voor bescheiden bedrag verzorgen.Mannen met pannen.Wandelen + opruimen, andere groep koken, daarna samen eten.Verkeerswerkgroep ook in WAP opnemen.Iedereen in  Moskou veger en blik geven Eigen straatje schoonmaken.Loni wil wel meedenken met ons kent ons, of grijs/groen dag.Wie is kartrekker of wil erbij betrokken worden?Ons kent onsMartien, Loni, HarrietVeiligheid / snelheid koppelen aan werkgroep verkeer. Muziek terwijl u wacht.

Schoonste straat Frank, Maria Marcus, Tonnie van Stiphout, Grijs/groen dagen / op straatniveau combineren met burendag.Schoonste buurt. De gemeente heeft een wagen met grijpers, hesjes, vuilniszakken e.d.Hondenpoep –is algemeen niet geschikt voor WAP.Barbecuedag Swift combineren met burendag.Wijkraad heeft tent, geluidsinstallatie e,d. Roos meedenken.Buurtplan in plaats van WAP.Groene Gerritjes Paul plan van aanpak. Eventueel te combineren met lopen in de wijk, Oud Moskou bezems, stoffer en blik kan in combinatie met  groen/grijs dag.WijkRaad verstrekt geen bezems e.d.  Multi culti koken, Oro wil nog steeds helpen.

7. Rondvraag. Jos vond het een mooie discussie over leefbaarheid.Gerrie stand van zaken beweegtuin en bezoek B&W 21 september.Beweegtuin: aanvraag is naar de gemeente.Bloembak geplaatst door WijkRaad moet door een of meer mensen uit de flat worden bijgehouden. Gebeurt dit niet dan gaat de bak weg. Mo maakt zich zorgenover de grote bomen op de Broekwal en overlast van het voetbalveldje. De politie heeft geen meldingen over dit laatste.De Gemeente heeft een bomenplan, en houdt de gezondheid van de bomen in beeld. Problemen kunnen via de site van de gemeente gemeld worden. Op 21 september bezoekt het college van B&W samen met leden van de gemeenteraad de wijk. Met Jos en Paul wordt een plan gemaakt. Het programma wordt vanuit de WijkRaad georganiseerd. Dit komt nog op de site.Het bestuur is nog steeds op zoek naar aspirant-leden. Mo en mevrouw van Stiphout hebben wel interesse.

8. SluitingDe voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.